ලෝහ සැකසුම් යන්ත්‍රය

TSINFA හි අප නිරන්තරයෙන් නිෂ්පාදන රේඛා සංවර්ධනය කරමින් හා පුළුල් කරමින් සිටින අතර අද අපට වඩාත්ම සම්පූර්ණ ලෝහ සැකසුම් යන්ත්‍ර තිබේ. අපගේ විසඳුම් කාර්යක්ෂමතාව, tivity ලදායිතාව වැඩි දියුණු කරන අතර ක්‍රියාවලිය තුළ ඇති සියලුම අංශ පිළිබඳව අපි කටයුතු කරන්නෙමු.

හයිඩ්‍රොලික් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය

හයිඩ්‍රොලික් ෂීට් ලෝහ ෂියර්

හයිඩ්‍රොලික් ලෝහ ආවරණයක්

හයිඩ්රොලික් ෂීට් නැමීමේ යන්ත්රය