ម៉ាសុីនម៉ាសុីនម៉ាសុីន

នៅធីស៊ីនអេហ្វអេយើងកំពុងអភិវឌ្ឍនិងពង្រីកបណ្តាញផលិតផលឥតឈប់ឈរហើយសព្វថ្ងៃនេះយើងមានម៉ាស៊ីនទម្រង់ដែកពេញលេញបំផុត។ ដំណោះស្រាយរបស់យើងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពផលិតភាពហើយយើងធ្វើការលើគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៅក្នុងដំណើរការ។

ម៉ាស៊ីនចុចធារាសាស្ត្រ

សន្លឹកដែកធារាសាស្ត្រកាត់

hydraulic metal shear

ម៉ាស៊ីនពត់សន្លឹកធារាសាស្ត្រ