ទាក់ទង


  វិធីផ្សេងទៀតដើម្បីទាក់ទងយើង

  សាន់ទុងស៊ីនហ្វាស៊ីអេសស៊ីជីនខូអិលធីឌី

  ទំនាក់ទំនង

  ការលក់។ ផ្នែក៖

  អ៊ីមែល៖ sales@tsinfa.com

  ទូរស័ព្ទ៖ + ៨៦-១៥៣១៨៤៤៤៩៣៩

  ផ្នែកសេវាកម្ម៖
  អ៊ីមែល៖ service@tsinfa.com

  ទូរស័ព្ទ៖ + ៨៦-៦៣២-៥៦៥៦៦៥៨

  បើកម៉ោង

  ៧ * ២៤ ម៉ោង

  អាសយដ្ឋាន

  សួនឧស្សាហកម្មលេខ ៦ ផ្លូវឌីឌីផ្លូវតេងចូវសានដុងប្រទេសចិន