ម៉ាស៊ីនព្រីនធ័រដែលមានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់ការកាត់មេដែក